Friday, January 24, 2020
The skye times mobile

Once again MG ALBA, S4C and TG4 are to unite in this the second year of the Celtic Formats pilot scheme. 

We are inviting original unscripted factual entertainment ideas with must see, compelling and surprising content that taps into the zeitgeist and will appeal to intergenerational audiences alike across the Celtic nations and beyond.  

The ambition is to discover a refreshing, distinctive and authentic format that the Celtic Nations can be proud of and that will be talked about across the three nations. The ideas should show creative ambition and heart that will touch the emotion in some way, be it laughter, tears or surprise yet shouldn’t feel overly formulated or forced. 

MG ALBA (for BBC ALBA), TG4 & S4C will equally fund a pilot to the total value of £15,000 with the aim of developing a value for money format that has the potential to create a successful, adaptable and returnable series which can be produced independently in all of the Celtic regions and beyond.   

Proposals should include:
A logline, format treatment, indication of proposed talent and of how the development funds would be used to produce a worthwhile pilot which can be used as a basis for a
returnable series.
The best ideas will be shortlisted and invited to pitch to the three broadcasters in January 2017.   One idea will selected to receive the £15,000 development funding to create a pilot for delivery by early April 2017.
Deadline for submissions: midday,  Wednesday 21st December 2016.
Please send your proposals to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tha BBC ALBA, S4C agus TG4 aon uair eile toilichte a bhith a’ co-obrachadh san dàrna bliadhna a tha seo de sgeama pìleat, Fòrmatan Ceilteach.  Tha sinn a’ sireadh bheachdan air prògraman ùra, fìrinneach ach spòrsail, nàdarrach, neo-sgriobtaichte anns am bi susbaint is anns am bi ùidh aig daoine den h-uile aois air feadh nan dùthchannan Ceilteach agus nas fharsaing na sin.

Tha sinn a’ feuchainn ri blas fhaighinn air an seòrsa spiorad a tha ri fhaotainn sna dùthchannan Ceilteach san là an-diugh
 
Is e an t-amas a tha ann fòrmat ùr, inntinneach a lorg a tha a’ toirt deagh bheachd air cò ris a tha na dùthchannan Ceilteach dhà-rìreabh coltach agus a thogas conaltradh anns na trì dùthchannan.  Feumaidh na beachdan a bhith chruthachail agus àrd-amasach agus gàire, deòir no iongnadh a thoirt air an luchd-amhairc. 

Thig maoineachadh co-ionnan de £15,000 gu h-iomlan airson a’ phrògram deuchainn bho MG ALBA (às leth BBC ALBA), TG4 & S4C leis an amas fòrmat a leasachadh anns am biodh luach an airgid a dh’fhaodadh sreath leantainneach a chruthachadh a bhiodh comasach a chleachdadh sna dùthchannan Ceilteach air fad agus nas fharsaing na sin.

Bu chòir do na tagraidhean a bhith a’ gabhail a-steach:

Prìomh theachdaireachd a’ phrògraim, am fòrmat, fiosrachadh mun tàlant a bhios an lùib a’ phròiseict agus iomradh air an dòigh anns an deigheadh maoin leasachaidh a chleachdadh gus prògram deuchainn feumail a chruthachadh a b’ urrainn a bhith air a chleachdadh mar bhunait airson sreath.   

Thèid na tagraidhean as fheàrr air geàrr-liosta agus thèid iarraidh orra an taisbeanadh gu na trì buidhnean-craolaidh san Fhaoilleach 2017.  Thèid aon thagradh a thaghadh airson a’ mhaoin leasachaidh de £15,000 gus prògram deuchainn a chruthachadh airson a libhrigeadh tràth sa Ghiblean 2017.

Ceann-latha airson tagraidhean: meadhan-là, Diciadain  21mh Dùbhlachd 2016.
Cuiribh ur tagraidhean gu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Site created by Intermedia Services (Stornoway) Ltd © 2017