Wednesday, January 22, 2020
The skye times mobile

A second survey is underway regarding Sleat health, wellbeing and sports facilities.

Sabhal Mòr Ostaig recently embarked on a student and staff survey to determine what health, wellbeing and sports facilities were required at the land on the College’s campus as part of the Kilbeg master plan.

This was followed by an open public meeting on Thursday 29th June to invite the views of the wider Sleat community and it was agreed that a second survey should be circulated providing the community with the opportunity to participate in the consultation exercise.

Your can access the survey here at https://www.surveymonkey.co.uk/r/JR3VF5R

Tha Sabhal Mòr Ostaig air ceisteachan a sgaoileadh do dh'oileanaich is luchd-obrach na Colaiste o chionn ghoirid feuch dè na goireasan spòrs is slàinte a bhiodh a dhìth air àrainn na Colaiste an lùib mòr-phlana na Cille Bige.

Chaidh coinneamh phoblach a chumail an uair sin air Diardaoin 29 An t-Ògmhios airson beachdan muinntir Shlèite a chruinneachadh agus chaidh aontachadh gun rachadh ceisteachan eile a sgaoileadh a bheireadh cothrom don choimhearsnachd a thighinn an sàs anns a' cho-chomhairleachadh.

Bhitheamaid fada nur comain nam b' urrainn dhuibh an ceisteachan goirid seo a lìonadh mar a gheibhear aig https://www.surveymonkey.co.uk/r/JR3VF5R

Tapadh leibh airson taic a thoirt don phròiseict.

Photograph from Sleat Community Council Facebook page.

Site created by Intermedia Services (Stornoway) Ltd © 2017