Thursday, November 14, 2019
The skye times mobile

Tha sinn air leth toilichte gun d’fhuair Sabhal Mòr Ostaig dearbhadh bho OGE agus barantas bhon GTCS airson cùrsa teagaisg ùr, BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam, a thabhann bhon t-Sultain 2017. Tha an cùrsa teagaisg freagarrach airson oileanaich ullachadh airson an dà chuid Bun-sgoil (teagasg tro mheadhan na Gàidhlig) agus Àrd-sgoil (a’ teagasg Gàidhlig mar chuspair). Tha tuilleadh fiosrachadh mun chùrsa air làrach-lìn na colaiste.

The College has been successful in gaining UHI Approval and GTCS (General Teaching Council for Scotland) Accreditation for the BA (Hons) in Gaelic and Education, to be delivered from September 2017. The new course is for both primary (Gaelic-medium) and secondary teaching (Gaelic as a subject). Further information on the course is available on the college website.

Site created by Intermedia Services (Stornoway) Ltd © 2017