Friday, November 15, 2019
The skye times mobile

A new four-year deal for the production of drama content on BBC ALBA has been agreed, it has been announced today (Sunday 25 June.)  

Funded by MG ALBA, the Gaelic Media Service - one of the partners behind BBC ALBA – the new contract with Young Films secures the future of the channel's drama series, Bannan and marks a significant investment in drama for the channel.

Filmed on the Isle of Skye, and produced by The Inbetweeners' Chris Young, 23 episodes of Bannan have been produced since 2014, with five of those due to be aired on BBC ALBA in the autumn. The success of Bannan has led to an international deal being signed for the series with DRG, one of the leading independent distributors of programmes in the world.

The new contract, running until 2021, will lead to at least 20 episodes being produced for the channel. The announcement was made prior to a screening of Bannan at the Edinburgh International Film Festival, and coincided with the launch of MG ALBA's annual report for 2016/17.

Maggie Cunningham, chair of MG ALBA, said: "The development of drama was a key milestone for BBC ALBA and since it was first broadcast in 2014, Bannan has proved popular with both our core Gaelic audience and non-Gaelic speakers alike.

"We're pleased to announce a four-year deal with Young Films, which will provide longer-term certainty for Bannan's ongoing development. In recent years we have awarded a number of multi-year volume deals to producers for other genres and seen resulting cost savings and collaborations which in turn has allowed more new programmes to be made. Whilst drama production comes at a significantly higher cost than other genres, MG ALBA believes longer-term planning for Bannan can bring similar benefits and also, that such strategic investment in drama enables us to create a strong creative foundation that benefits the future of Gaelic on screen, by strengthening the skills vital to telling our stories."

Chris Young, of Young Films, said: "I am absolutely delighted that we are entering into this new four year deal for Bannan.  My dream was always to create a popular and successful long-running Gaelic language drama that works for Gaelic, national and international audiences.  Thanks to support from MG ALBA, Creative Scotland and Scottish Government as well as the outstanding contribution from everyone in the Bannan team, this has now become a reality.  

"With this new deal we have a unique opportunity to take our storylines and characters in unexpected and exciting directions.  It also gives us scope to develop our training programme on a more strategic basis, continuing our ambition to create a new generation of Scottish and Gaelic film and television talent.  We hope to do this in partnership with MG ALBA and agencies such as Skills Development Scotland, Creative Scotland, BBC, Sabhal Mòr Ostaig and others.  We look forward to providing exciting new TV drama over the next four years from Bannan's growing team of talented new writers, directors and performers."

Launching MG ALBA's annual report, Ms Cunningham added that many of the challenges that faced BBC ALBA were still present in the wake of the Charter renewal process, and that MG ALBA was still pressing the case for more new content.

Maggie Cunningham continued: "A key tenet of MG ALBA's strategy is to encourage international co-productions from our producers. This has involved significant work with our independent producers and we are now starting to see this work come to fruition, with £950,000 of added value for the channel already coming from current long-term deals as a result of collaboration. A fine example of this is Port, a musical series presented by Julie Fowlis that has enjoyed significant acclaim from audiences in Scotland and Ireland. With the advent of the new BBC Scotland channel, we will explore opportunities that this may give us.

"Whilst we are determined to ensure every pound we spend works as hard as it can for the BBC ALBA audience, it must be acknowledged that there is a limit to what can be achieved with our current budget and that more investment in programming is required.

"The BBC Charter has now been agreed for the next 11 years and whilst our ask of 10 hours of original programming per week for the channel has not been met, we have had some assurance that there will be progress towards this target over the next few years.  The BBC has committed to weekend news bulletins on BBC ALBA from Autumn 2018 and we will continue to work closely in partnership with the BBC to ensure that there is continued investment in the channel.

"Our future work will also be particularly important in engaging younger viewers, with our research showing that BBC ALBA is being challenged by new digital platforms in much the same way UK network channels are also experiencing. It is vital that we are equipped to provide a service to our younger demographic in a way that is accessible and engaging, and we will be bringing forward new initiatives to address this over the coming months and years." 

To read the annual report, visit: http://www.mgalba.com/downloads/reports/annual-report-16-17.pdf

 

 

Chaidh aonta a ruighinn air cùmhnant ceithir bliadhna airson riochdachadh dràma air BBC ALBA, chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Maoinichte le MG ALBA – aon de na com-pàirtichean ann am BBC ALBA – tha an cùmhnant ùr le Young Films a' daingneachadh soirbheas sreath dràma na seanail, Bannan agus a' comharrachadh seilbh bhrìgheil san t-seanail. 

Clàraichte air an Eilean Sgitheanach, agus riochdaichte le Chris Young (The Inbetweeners), tha 23 prògram de Bannan air a bhith air an riochdachadh bho 2014, le còig dhiubh sin gu bhith air an craoladh air BBC ALBA as t-Foghar.  Mar thoradh air soirbheas Bannan, tha cùmhnant eadar-nàiseanta air a bhith air a shoidhneadh le DRG, aon de na prìomh chompanaidhean sgaoilidh neo-eisimeileach de phrògraman san t-saoghal.

Tha an cùmhnant ùr, a bhios a' ruith gu 2021, a' ciallachadh gum bi co-dhiù 20 prògram air an riochdachadh airson na seanail. Chaidh an naidheachd ainmeachadh ro sgrionadh de Bhannan aig Fèis Film Dhùn Èideann aig an aon àm 's a chaidh Aithisg Bhliadhnail MG ALBA airson 2016/17 fhoillseachadh. 

Thuirt Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA: "Bha leasachadh dràma na phrìomh chlach-mhìle airson BBC ALBA agus bho chaidh a chraoladh an toiseach ann an 2014 tha Bannan air còrdadh gu mòr ris an dà chuid ar prìomh luchd-amhairc agus iadsan nach bruidhinn a' Ghàidhlig.

"Tha sin toilichte cùmhnant ceithir bliadhna le Young Films fhoillseachadh, a bheir cinnt fad-ùine airson leasachadh Bannan.  Sna bliadhnaichean a dh'fhalbh tha sinn air grunnan chùmhnantan phasgain a thoirt do riochdairean airson gnèithean eile.  A-mach à sin, chunnaic sinn sàbhalaidhean agus co-obrachadh a thug cothrom airson prògraman eile a dhèanamh.  Ged a tha riochdachadh dràma gu math nas àirde na cosgais ghnèithean eile, tha MG ALBA cinnteach gun toir planadh fad-ùine airson Bannan na h-aon seòrsa buannachdan agus cuideachd gu bheil an t-seilbh ro-innleachdail seo ann an dràma ga dhèanamh comasach dhuinn bun-stèidh làidir, chruthachail a stèidheachadh a bhios gu maith Gàidhlig air sgrion san t-àm ri teachd, le bhith a' neartachadh nan sgilean a tha mòr-chudromach ann a bhith ag innse ar sgeulachdan."

Thuirt Chris Young bho Young Films: "Tha mi cho toilichte gu bheilear a' dol an sàs sa chùmhnant ceithir bliadhna seo airson Bannan.  B' e mo mhiann bho thùs dràma Gàidhlig soirbheachail fad-ùine a chruthachadh a tha ag obair airson luchd-amhairc Gàidhlig, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.  Ri linn taic bho MG ALBA, Alba Chruthachail agus Riaghaltas na h-Alba, a thuilleadh air sàr-obair bho sgioba Bannan, tha seo a-nis a' tachairt ann an da-rìribh.

"Leis a' chùmhnant ùr seo tha cothrom air leth againn ar sgeulachdan is ar caractaran a leasachadh ann an dòighean inntinneach.  Tha e cuideachd a' toirt cothrom dhuinn trèanadh a thoirt air adhart air bun-stèidh nas ro-innleachdach, a' leantainn le ar miann ginealach ùr a chruthachadh de thàlant Albannach agus Gàidhlig ann am film agus telebhisean.  Tha sinn an dòchas seo a dhèanamh ann an com-pàirteachas le MG ALBA agus buidhnean eile leithid Leasachadh Sgilean Alba (SDS), Alba Chruthachail, Am BBC agus Sabhal Mòr Ostaig.

A' foillseachadh Aithisg Bhliadhnail MG ALBA, thuirt a' Bh-Uas Choineagan gu robh mòran dha na dùbhlain a bha fa chomhair BBC ALBA fhathast ann an dèidh pròiseas ùrachaidh a' Chairt Rìoghail agus gu robh MG ALBA fhathast a' cur an argamaid airson barrachd susbaint ùr.

Lean Magaidh Choineagan air adhart ag ràdh:  "Tha a bhith a' brosnachadh co-riochdachaidhean eadar-nàiseanta bho ar riochdairean na phrìomh amas ro-innleachdail do MG ALBA.  Tha seo air ciallachadh obair bhrìgheil le ar riochdairean neo-eisimeileach agus tha sinn a-nis a' faicinn toradh na h-obrach seo, le £950,000 de luach a bharrachd airson na seanail a' tighinn mu thràth bho na cùmhnantan fad-ùine mar thoradh air co-obrachadh.  Tha Port na shamhla uabhasach math air a seo – sreath ciùil air a lìbhrigeadh le Julie Fowlis a tha air aithne a chosnadh bho luchd-amhairc ann an Alba agus Èirinn.  Leis an t-seanail ùr BBC Scotland air fàire, thèid sinn an sàs a dh'fhaicinn dè na cothroman a bheir sin dhuinn.

"Ged a tha sinn daingeann airson dèanamh cinnteach gum bi gach nota airgid a thèid a chaitheamh gu maith luchd-amhairc BBC ALBA, feumar a bhith soilleir gu bheil crìoch air dè dh'fhaodas sinn a choileanadh leis a' bhuidseat a th' againn agus gu bheil an tuilleadh seilbh ann am prògramadh deatamach.

Tha Cairt a' BhBC a-nis air aontachadh airson na h-ath 11 bliadhna agus bha sinn ag iarraidh gun cuireadh am BBC taic ri prògraman ùra a leudachadh gu 10 uairean a thìde gach seachdain. Ged nach eil an gealltanas sin againn, tha sinn misneachail gun tig leasachadh mean air mhean thar nam bliadhnaichean a tha romhainn. Tha am BBC dealasach mu bhith a' craoladh phrògraman naidheachd aig an deireadh sheachdain air BBC ALBA bho Fhoghar 2018 agus leanaidh sinn oirnn ag obrachadh gu dlùth ris a' BhBC gus dèanamh cinnteach gu bheilear a' cur taic maoineachaidh ris an t-seanail.

"Bidh ar n-obair san àm ri teachd gu h-àraidh cudromach ann a bhith a' tàladh agus a' cumail ùidh an luchd-amhairc òg, le rannsachadh a' sealltainn gu bheil BBC ALBA a' strì an aghaidh ùrlaran didseatach ùra, an t-aon dùbhlan a tha mu choinneamh seanailean eile air feadh na RA.  Tha e deatamach gum bi  sinn uidheamaichte gus seirbheis a thairgse do ar daoine òga ann an dòigh a tha furasta agus tarraingeach agus bidh sinn a' toirt air adhart iomairtean ùra gus dèiligeadh ri seo sna mìosan agus sna bliadhnaichean ri teachd."

Airson na h-aithisg bhliadhnail a leughadh, thèid gu: http://www.mgalba.com/downloads/reports/annual-report-16-17.pdf

Site created by Intermedia Services (Stornoway) Ltd © 2017