Friday, May 24, 2019
The skye times mobile

Current and aspiring Gaelic media industry professionals are being offered the chance to apply for MG ALBA’s coveted bursary scheme, as it launches its Celtic Media Festival scholarship for 2017.

A total of five places at this year Celtic Media Festival are up for grabs for candidates demonstrating a keen interest in pursuing a career in Gaelic screen media, or for individuals who already work either as a freelancer or with an independent production company producing Gaelic programmes for BBC ALBA.

This year, the Celtic Media Festival is taking place in Douglas on the Isle of Man from 3rd – 5th May. It is an annual three-day celebration acknowledging excellence in broadcasting and film talent throughout the Celtic countries of Scotland, Ireland, Isle of Man, Wales, Cornwall and Brittany.

Iseabail Mactaggart, Director of Strategy and Partnerships at MG ALBA, said: “The Celtic Media Festival is a key event, both for networking and for understanding the trends that affect how viewers are watching and using media content. Our bursary scheme has been extremely popular and is testament to the level of enthusiasm from young talented individuals seeking a career in Gaelic media to grasp every opportunity available.

“Our aim is to support and encourage the next generation of Gaelic media professionals, and to have the opportunity to learn from events such as this one will help in providing insight into the industry as well as offering an understanding of the importance of an international outlook for indigenous productions and channel content.”

Among the successful applicants last year were writer and script editor, Laura MacLennan and PhD ‘Television and Language Policy in Families’ student, Carrie MacNeil.

Reflecting on her attendance at the Celtic Media Festival last year, Laura said: “The bursary from MG ALBA was really helpful for my own professional development as I met many people who all work in different areas within the media, in all the Celtic corners. This was especially helpful when it came to attending drama sessions, hearing first-hand from experts who have been creating continuous drama in other Celtic areas and how they have not only established a voice on their own channels but internationally as well.

“The festival gave me a lot of encouragement in my own line of work and renewed vigour in creating more interesting and appealing content using our Gaelic identity. I now firmly believe there is a platform for our own stories to be told and that we should be rightly proud of them.”

Carrie, whose PhD research examines the role that children’s television has in the use of Gaelic in the home, said: “It’s a great scheme, which gives people the opportunity to network with those in the media sector, from Ireland and even to Norway! It’s important that those from the academic world see how the industry works from a practical stance, and that we observe and think about it from a wider perspective.

“At the festival, there were opportunities to ask experts questions and gain information regarding the context of other minority languages. It also gave me opportunities to speak with those who work at MG ALBA, which was very useful for my own research studies.”

Given the level of engagement in Gaelic digital media, MG ALBA is requesting a short two to four minute video in Gaelic to accompany all online applications, providing the opportunity for each applicant to showcase their skills, talent and creativity as well as outlining their desire to attend the festival. 

MG ALBA are offering a full support package covering the entry fee, travel and accommodation. Deadline for applications is 5pm on Friday 31st March. For more information and to apply, please visit www.mgalba.com with more information on the festival available at www.celticmediafestival.co.uk

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) a’ tabhann taic do phroifeiseantaich an ama ri teachd a bhith an làthair còmhla riutha aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2017 ann an Douglas, Eilean Mhanainn, bho 3mh – 5mh den Chèitean.

Tha bursaraidhean ann airson còignear eadar 18 agus 30 bliadhna a dh’aois a tha airson dreuchdan a leantainn sna meadhanan Gàidhlig no a tha mu thràth ag obair air an cinn fhèin no airson companaidhean riochdachaidh neo-eisimeileach a bhios a’ riochdachadh phrògraman airson BBC ALBA.

Thèid cosgaisean siubhail, àite-fuirich agus clàradh aig a’ chòignear a phàigheadh.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachd MG ALBA: “’S e an Fhèis Cheilteach aon de na prìomh thachartasan a th’ ann, chan ann a-mhàin airson lìonrachadh ach cuideachd airson tuigse fhaighinn air dè tha a’ toirt buaidh air ciamar a tha an luchd-amhairc a’ coimhead agus a’ cleachdadh nam meadhanan. Tha sgeama bursaraidh MG ALBA air a bhith uabhasach soirbheachail, agus tha seo na theisteanas don ùidh a th’ aig òigridh thàlantach a tha airson dreuchd a leantainn anns na meadhanan Gàidhlig, gus feum a dhèanamh dhen a h-uile cothrom a tha ri fhaighinn.

“Tha sinn ag amas air a bhith a’ cur taic agus a’ bhith a’ brosnachadh an ath ghinealach de phroifeiseantaich sna meadhanan Gàidhlig, agus bheir cothroman leithid seo tuigse agus deagh bheachd dhaibh air a’ ghnìomhachas, agus a thuilleadh air sealltainn dhaibh cho cudromach ’s a tha sealladh eadar-nàiseanta airson riochdachadh dùthchasail agus prògraman seanail.”

Am measg nan tagraidhean soirbheachail bhon uiridh, bha sgrìobhaiche agus deasaiche-sgriobt, Laura NicIllInnein agus oileanach PhD ‘Telebhisean agus Poileasaidh Cànain san Teaghlach’, Carrie NicNèill.
A’ bruidhinn air an eòlas aice bhon Fhèis an-uiridh, thuirt Laura: “Chuidich bursaraidh MG ALBA mise gu mòr airson mo leasachadh phroifeiseanta, oir choinnich mi ri iomadach neach a tha ag obair air feadh nam meadhanan anns gach ceàrnaidh Cheilteach. Bha seo gu h-àraidh feumail nuair a thàinig e gu bhith a’ frithealadh nan seiseanan mu dhràma, a’ cluinntinn gu dìreach bho na h-eòlaichean a tha air a bhith a’ cruthachadh dràma leantainneach ann an ceàrnaidhean Ceilteach eile agus ciamar a tha iad air a bhith soirbheachail, chan ann a-mhàin air na seanailean aca fhèin ach gu h-eadar-nàiseanta.

“Thug an Fhèis tòrr misneachd dhomh mun obair anns a bheil mi fhìn an sàs agus spionnadh às ùr airson a bhith a’ cruthachadh prògraman tarraingeach agus inntinneach leis a’ ghuth sònraichte Gàidhlig againn fhìn. Tha mi a-nis gu mòr den bheachd gu bheil ùrlar ann dha na sgeulachdan againne a thoirt chun mhòr-shluaigh, agus gum bu chòir dhuinn a bhith moiteil asta.”

Thuirt Carrie, a tha a’ rannsachadh an àite a th’ aig telebhisean cloinne air cleachdadh na Gàidhlig san dachaigh: “’S e deagh sgeama a th' ann a bhios a’ toirt cothroman do dhaoine lìonraidhean a chruthachadh le muinntir a’ ghnìomhachais, bho Èireann gu Nirribhidh! Tha e cudromach gu bheil daoine bhon t-saoghal acadaimigeach a' faicinn mar a tha an gnìomhachas ag obair gu practaigeach agus cnuasachadh a dhèanamh air bho shealladh nas fharsainge.

“Aig an Fhèis, bha cothrom ann ceistean a thogail le eòlaichean agus fiosrachadh fhaighinn ann an co-theacsa mion-chànain eile. Cuideachd, thug e dhomh cothroman còmhraidh le muinntir MG ALBA fhèin agus bha sin gu math feumail dhan obair rannsachaidh agam.”

Tha MG ALBA a’ sireadh bhidio goirid ann an Gàidhlig, eadar 2-4 mionaidean a dh’fhaid, a thèid leis an tagradh, gus cothrom a thoirt do gach neach-tagraidh an tàlant, cruthachalachd agus sgilean a thaisbeanadh, a bharrachd air a bhith a’ mìneachadh na h-adhbharan aca airson a bhith a’ frithealadh na fèise.

Tha MG ALBA a’ tabhann cosgaisean siubhail, àite-fuirich agus clàradh a phàigheadh. Lean an ceangal seo airson bileag-iarrtais agus bu chòir duine le ùidh, post-dealain a chur gu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. airson tuilleadh fiosrachaidh. Feumaidh na h-iarrtasan a bhith aig MG ALBA ro 5f air Dihaoine 31mh den Mhàirt.

 

Site created by Intermedia Services (Stornoway) Ltd © 2017