Sunday, August 18, 2019
The skye times mobile

The highly anticipated awards ceremony for Scotland’s national Gaelic film competition, FilmG, takes place at the Old Fruitmarket in Glasgow on Friday 17 February. 

Following on from the success of last year, which saw the awards streamed online for the very first time, FilmG fans and followers will once again be able to watch the prize-giving event live online. 

This year, FilmG will also have the welcome addition of backstage videos where winners share their thoughts and excitement with FilmG fans online. Among those chatting with our team backstage will be long time FilmG supporter Danny MacAskill, who’s recent ‘Wee Day Out’ video became an internet sensation.

The ninth year of these awards also sees the return of FilmG’s popular Gaelic Instagram competition with the live stream ensuring that attendees and viewers watching at home, will be able to enter on the night. 

The live stream adds a fantastic interactive element to the event, as FilmG presenters Fiona MacKenzie and Niall Iain MacDonald invite those present, as well as live stream viewers, to post the most fun, entertaining and/or creative Gaelic photo to the popular social media site Instagram, under the hashtag #FilmG.  Judges will review the entries and choose a winner - which will be announced at the end of the night - and the lucky winner will receive a Bebop Parrot Drone camera.

Moira Pugh, Project Manager of FilmG, said: “With just days to go until the awards, there is a great buzz building, particularly on social media.  Last year’s first live stream opened up the already popular awards to a much wider audience, ensuring that FilmG fans worldwide were able to feel part of the night and FilmG is thrilled to be able to share the event again this year.

“The live stream is also a fantastic addition for those who have been involved with the competition and are unable to attend the event – as well as those who have given their support to the competition throughout the last year.

“We are delighted to welcome back our Instagram photo competition. It proved incredibly popular last year and in conjunction with our signature hashtags, it’s a great, fun way of getting more people to post to social media in Gaelic. Once again, we look to replicate this creative and light-hearted use of social media to promote the Gaelic language and the competition.”

Amongst the live entertainment on the evening will be a set from brilliant young four-piece band, INYAL, fresh from performances at Celtic Connections and The Highland Annual. FilmG is also excited by the news that the boys will be joined on stage by the wonderful Gaelic singer, Josie Duncan.

Moira added: “FilmG looks to nurture creative talent through filmmaking and it’s extremely exciting that at this year’s awards there is a crossover, with 2016 Best Documentary winner, Hamish MacLeod and his eclectic young trad band, INYAL rounding off the night’s entertainment, making it an extra special performance for FilmG.”

 

'S ann aig an Old Fruitmarket ann an Glaschu air Dihaoine 17 An Gearran a bhios cuirm duaisean FilmG, co-fharpais nàiseanta filmichean na Gàidhlig. Thèid aig luchd-leantainn FilmG a' chuirm fhaicinn beò air an eadar-lìon mar a rinneadh gu soirbheachail an-uiridh.

Bidh a' cho-fharpais Instagram sa Ghàidhlig a' tilleadh, air an robh fèill mhòr, anns an naoidheamh bliadhna de na duaisean seo agus leigidh seo leis an luchd-èisteachd san talla agus na daoine a tha a' coimhead aig an taigh pàirt aa ghabhail san fharpais. Tha an Sruth Beò a' cur taobh sgoinneil eadar-obrachail ris an tachartas agus bidh preasantairean FilmG, Fiona NicCoinnich agus Niall Iain Dòmhnallach, ag iarraidh air na tha an làthair, cho math ri luchd-amhairc an t-srutha bheò, an dealbh as spòrsaile agus/no as cruthachaile a chur air Instagram fon chomharra #FilmG. Nì na britheamhan sgrùdadh air na dealbhan agus thèid an dealbh a ghlèidheas a ghairm aig deireadh na h-oidhche agus cosnaidh an dealbh sin camara Bebop Parrot Drone.

Thuirt Moira Pugh, Manaidsear Pròiseict FilmG: "Chan eil ach beagan làithean ri dhol chun na cuirm agus tha a h-uile duine air bhioran mar-thà, gu h-àraid air na meadhanan-sòisealta. An-uiridh fhuair barrachd dhaoine cothrom air cuirm nan duaisean fhaicinn air a' chiad Sruth Beò, a leig le luchd-leantainn FilmG air feadh an t-saoghail pàirt a ghabhail air an oidhche agus tha FilmG air leth toilichte gun urrainn dhuinn a' chuirm a sgaoileadh a-rithist am bliadhna.

"'S e cothrom fìor mhath a th' anns an t-Sruth Bheò airson daoine a th' air a bhith an sàs san fharpais ach nach urrainn a bhith an làthair – cho math ris na daoine a tha air uiread taic a thoirt don cho-fharpais fad na bliadhna."

"Tha sinn air leth toilichte gum bi a' cho-fharpais Instagram againn a' tilleadh. Bha fèill mhòr oirre an-uiridh agus 's e dòigh spòrsail a th' ann airson iarraidh air barrachd dhaoine brathan a chur air na meadhan-sòisealta is iad a' cur feum air na tagaichean againn. Tha sinn a' cleachdadh nam meadhan-sòisealta anns an dòigh chruthachail is spòrsail seo a-rithist airson a' Ghàidhlig agus a' cho-fharpais a bhrosnachadh."

"Shoirbhich leis na cuirmean a bh' ann roimhe air na meadhan-sòisealta agus am bliadhna tha sinn a' cur ri sin leis na bhideothan air cùl an àrd-ùrlair, far am bi na daoine a ghlèidheas ag innse don luchd-leantainn air-loidhne ciamar a tha iad a' faireachdainn – bidh Danny MacAsgaill, a tha air taic mhòr a thoirt do FilmG thar nam bliadhnaichean, am measg nan daoine a bhios a' bruidhinn, mar sin 's fhiach e sùil a chumail air an làraich-lìn againn airson nan bhideothan sònraichte seo."

Am measg luchd-ciùil na h-oidhche bidh an còmhlan òg ann, INYAL, agus iad an dèidh cuirmean a chluich aig Celtic Connections agus The Highland Annual.  Tha FilmG a' dèanamh fiughair mhòr ris an naidheachd gum bi an seinneadair Gàidhlig air leth, Josie Duncan, a' seinn cuide ris na balaich.

Lean Moira oirre: "Tha FilmG airson tàlant cruthachail a bhrosnachadh tro fhilmichean, ach bidh measgachadh de mheadhanan ann am bliadhna agus am fear a bhuannaich an duais Film Aithriseach As Fheàrr ann an 2016, Hamish MacLeòid, a' cluich cuide ri a chòmhlan, INYAL, is iad a' cur crìoch air an oidhche - cothrom sònraichte do FilmG."

 

Site created by Intermedia Services (Stornoway) Ltd © 2017