Saturday, October 19, 2019
The skye times mobile

Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) has put its Gaelic Place-name Policy out for consultation to give the public an opportunity to have a say on how place-names are dealt with throughout Scotland.

As the national advisory partnership for Gaelic place-names in Scotland AÀA follow a set of guidelines whilst conducting place-name research. These guidelines are designed to ensure that the Gaelic forms of place-names are determined in a coordinated manner to a national standard, thus strengthening their impact on Gaelic development and usage, and minimising the time and uncertainty for those implementing policies involving Gaelic place-names.

It is also intended to give the place-name forms credibility with Gaelic users and non-users alike and to facilitate popular use.

The review of AÀA’s Gaelic Place-name Policy is integral to the visibility of the Gaelic language throughout Scotland to ensure that Gaelic place-names are dealt with in a consistent manner.

Particular attention should be made to the following sections when reviewing the document:

Section 2.1 is the crucial part on which the rest of the policy depends. This explains AÀA justification on how different place-names of various linguistic origins are treated.
 
Section 3 deals with orthography and how AÀA deal with various issues such as hyphens and capitalisation.

Section 4 explains how AÀA deal with names for which there is no direct evidence for a form in Gaelic.

Roy Pedersen, Chair of Ainmean-Àite na h-Alba, and author of the first Gaelic map of Scotland, said: “Determining the Gaelic form of many Scottish place-names, gives meaning and colour to the origin and history of our communities and geographical features, in ways that are not otherwise obvious. Interpretation can be quite a subtle and complex process however, and sometimes in the past variable and erroneous interpretations and spellings have been adopted. It is important, therefore, that the robust research and procedures are followed to ensure that the spellings formally adopted are correct. That is why we are seeking feedback to ensure that our methods are the best that they can be.”

Bòrd na Gàidhlig Ceannard (CEO), Shona MacLennan said: "AÀA play an integral role in the standardisation and awareness raising of Gaelic place names across Scotland.  We welcome this consultation to help strengthen the already good practices which currently exist to determine Gaelic place-names."

Responses should be sent to Eilidh Scammell at AÀA, by email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or post to Eilidh Scammell, Ainmean-Àite na h-Alba, Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, IV44 8RQ no later than Wednesday 15th of February 2017.

*Please note that the draft policy is currently in English only. The policy will be translated and available as a bilingual document once the content has been finalised

 

Tha Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) air am Poileasaidh Ainm-Àite Gàidhlig aca a sgaoileadh airson co-chomhairle, gus cothrom a thoirt dhan phoball beachd a thoirt seachad air an dòigh anns a bheilear a’ dèiligeadh le ainmean-àite air feadh Alba.

Mar an com-pàirteachas comhairleachaidh nàiseanta airson ainmean-àite Gàidhlig ann an Alba, bidh AÀA a’ leantainn stiùireadh sònraichte nuair a thathar a’ rannsachadh ainm-àite. Tha an stiùireadh seo a’ dèanamh cinnteach gu bheil na cruthan Gàidhlig air an aontachadh ann an dòigh eagarach gu inbhe nàiseanta, mar sin a’ neartachadh na buaidh aca air leasachadh is cleachdadh na Gàidhlig, agus a’ giorrachadh na h-ùine is na mì-chinnte dhaibhsan a bhios a’ buileachadh phoileasaidhean a bhios a’ gabhail a-steach ainmean-àite Gàidhlig.

Tha e cuideachd romhainn teistealachd a thoirt dha na riochdan ainm-àite, an dà chuid le luchd na Gàidhlig is luchd na Beurla, gus cleachdadh coitcheann a bhrosnachadh.

Tha an t-ath-sgrùdadh air Poileasaidh Ainm-Àite Gàidhlig AÀA cudromach dha faicsinneachd na Gàidhlig air feadh Alba, gus dèanamh cinnteach gu bheilear a’ dèiligeadh ri ainmean-àite Gàidhlig ann an dòigh chunbhalach.

Bu chòir aire shònraichte a thoirt dha na h-earrannan a leanas nuair a thathar a’ sgrùdadh a’ phàipeir:

Tha Earrann 2.1 riatanach leis gu bheil an còrr den phoileasaidh an crochadh oirre. Gheibhear mìneachadh air an fhìrinneachadh a tha AÀA a’ cleachdadh gus dèiligeadh ri ainmean-àite le tùsan cànanach eadar-dhealaichte.
 
Tha Earrann 3 a-mach air litreachadh agus mar a bhios AÀA a’ dèiligeadh ri cùisean leithid tàthain is ceann-litreachd.

Tha Earrann 4 a’ mìneachadh mar a bhios AÀA a’ dèiligeadh ri ainmean far nach eil fianais dhìreach airson cruth Gàidhlig.

Thuirt Roy Pedersen, Cathraiche Ainmean-Àite na h-Alba agus ùghdar ciad mhapa Gàidhlig na h-Alba: “Tha a bhith a’ dearbhadh cruth Gàidhlig iomadh ainm-àite a’ toirt mìneachadh is brìgh do thùs is eachdraidh nan coimhearsnachdan is nam feartan-tìre againn, ann an dòigh nach biodh follaiseach às aonais. Faodaidh pròiseas an eadar-mhìneachaidh a bhith ioma-fhillte ge-tà, agus uaireannan san àm a dh’fhalbh, dheidheadh eadar-mhìneachaidhean is litreachadh neo-chunbhalach is mearachdach a chleachdadh. Mar sin, tha e cudromach gu bheilear a’ leantainn dhòighean rannsachaidh agus obrach làidir gus dèanamh cinnteach gu bheil an litreachadh a thathar a’ cleachdadh ceart. ’S ann air an adhbhar seo a tha sinn a’ sireadh fios air ais, gus dèanamh cinnteach gu bheil na dòighean-obrach againn cho math ’s as urrainn dhaibh a bhith.”

Thuirt Ceannard Bòrd na Gàidhlig, Shona NicIllinnein: “Tha dreuchd bhunaiteach aig AÀA ann a bhith a’ brosnachadh faicsinneachd agus cunbhalachd ainmean-àite Gàidhlig air feadh Alba. Tha sinn a’ cur fàilte air a’ cho-chomhairle seo gus neart a bharrachd a thoirt dha na dòighean-obrach àrd-ìre a tha mar-thà air an cleachdadh gus ainmean-àite Gàidhlig aontachadh.”

Bu chòir freagairtean a chur gu Eilidh Sgaimeal aig AÀA, tro phost-d (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) no post gu Eilidh Sgaimeal, Ainmean-Àite na h-Alba, Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, IV44 8RQ ro Dhiciadain an 15mh latha den Ghearran 2017.

*Tha am poileasaidh ann am Beurla a-mhàin an-dràsta. Thèid eadar-theangachadh agus fhoillseachadh gu dà-chànanach nuair a bhios susbaint a’ phoileasaidh aontaichte.

 

Site created by Intermedia Services (Stornoway) Ltd © 2017